Program

Infrastruktura in stanovanja
 1. Ureditev ceste in parkirišč na pokopališču Barbara.
 2. Asfaltiranje  cest  na Prevaljah, v smeri Kot, zaselek Malinek, do leških cerkva,Suhem vrhu in Jamnici, enotno postavitev usmerjevalnih tabel na področju celotne občine Prevalje in ureditev vaškega jedra na Šentanelu.
 3. Čimprejšnja izgradnja centralne čistilne naprave na Prevaljah in dokončanje čistilne naprave na Šentanelu.
 4. Rekonstrukcija vodotokov (Flisov potok, Gutmanov potok, Leški potok, Šentanelska reka …) in zaščita vodnih virov.
 5. Pridobitev projekta za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku krožišče Spar do  Štoparja.
 6. Ureditev dodatnih parkirišč ob glavni cesti  Slivnik─Galinc in Ahac─borčevski blok.
Turizem
 1. Ustanovitev turističnega društva Prevalje ter  povezovanje  dejavnosti in prireditev  turističnih društev  na območju občine Prevalje.
 2. Vzpostavitev turistično-informacijskega centra za organizacijo celostne turistične ponudbe v občini, skupen nastop občine, KS,  gostinskih ponudnikov in pomoč turističnim kmetijam na podeželju za večjo prepoznavnost Prevalj v slovenskem prostoru.
 3. Postavitev sodobnih turističnih predstavitvenih tabel na Prevaljah, Lešah, Poljani , na mejnem prehodu Holmec in Šentanelu in dati večji poudarek na estetsko  urejenost parkov in območij kulturne dediščine na celotnem območju občine Prevalje.
 4. Ureditev  dolinske povezovalne kolesarske poti  Ravne─Prevalje─Holmec─Mežica in pohodnih poti:  Slomškova pot, Po poteh kulturne dediščine, Po poteh naših pisateljev, skladateljev, slikarjev in izdaja zemljevidov z opisom poti.
 5. Razvijanje turističnih programov za družine z otroki in širjenje programa  Pravljična vas Leše.
 6. Ureditev manjšega  kampa  in  prostor za postanke »kamperjev« (avtodomov).
Kultura
 1. Zavzemali se bomo za postavitev muzeja zgodovine Prevalj in enotno označitev vseh pomnikov kulturne dediščine na celotnem območju občine Prevalje.
 2. Poudarek bomo dali povezovanju društev znotraj občine in z društvi zamejske Koroške ter umestili  v program ustanovitev kulturno-umetniškega sveta v občini za izdelavo kulturnih programov, razvoja kulture …).
 3. Trudili se bomo za povečanje sredstev za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev ter izdelavo novega  pravilnika za nagrajevanje dela društev.
 4. Ustanovitev Društva koroških glasbenikov  s celotnega Koroškega območja, tudi zamejska Koroška in promocija Prevalj kot mesta glasbe.
 5. Likovnim in literarnim ustvarjalcem, ki ustvarjajo na področju občine Prevalje, bomo poskušali pomagati z natisom in odkupi del.
 6. Zavzemali se bomo za dokončanje ureditve odra v veliki dvorani Družbenega doma (garniture zaves, operaterji s svetlobnim parkom, ozvočenje, akustična školjka, naglavni mikrofoni).
Šport
 1. Obnovitev že nekaj desetletij zapuščene trim steze za izvajanje gibalnih vaj v naravnem okolju Dobrnik─Klemenov vrh ali na novih lokacijah in ureditev pešpoti po celotni občini Prevalje.
 2. Ureditev in obnovitev markacij kolesarskih poti, ki se vijejo po gričih Strojne, Jamnice Šentanela, Kota in Leš in jih povezati s kolesarskimi potmi s sosednjo Avstrijo.
 3. Zagotavljati več sredstev za kvalitetno vzdrževanje že dograjenih športnih objektov, v športni dvorani pri OŠ Prevalje namestitev dodatnih košev za košarko in ureditev male plezalne stene pri OŠ Prevalje.
 4. Ureditev sprehajalne in kolesarske  poti ob reki Meži ─ Meža kot priložnost.
 5. Na občinski ravni poenostaviti razpisne pogoje in zvišati sredstva za delo ljubiteljskih športnih društev  v občini.
 6. Ureditev manjšega športnega  igrišča pri OŠ Šentanel  in sanacija športnega igrišča pri OŠ Holmec.
Gospodarstvo
 1. REVITALIZACIJA industrijskih con (bivša Lesna in Paloma).
 2. Ureditev obrtnih con Lahovnikovo, Nicina in pristop k sanaciji ceste Nicina.
 3. Zavzemanje za postavitev podjetniškega inkubatorja.
 4. Ureditev  tržnice na Prevaljah. Povezati rokodelce in manjše proizvajalce izdelkov za široko potrošnjo in jim dati prostor na tržnici, da se lahko tedensko predstavljajo in prodajajo svoje izdelke.
 5. Zagotavljanje enostavnejše in hitrejše  pridobitve gradbenih dovoljenj in parcel po ugodnih cenah in znižanje komunalnega prispevka za vse graditelje.
 6. Znižanje obveznosti za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ─ sprejetje novega odloka.
Kmetijstvo
 1. Pomoč kmetijam za širitev ekološkega kmetovanja in večje samooskrbe z doma pridelano hrano.
 2. Ustvarjanje pogojev za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
 3. Zavzemanje za asfaltiranje delov cestišč, ki peljejo mimo kmečkih hiš.
 4. Pomoč kmetijam pri čim hitrejšem zagotavljanju finančne pomoči ob raznih naravnih nesrečah.
 5. Omogočanje prodaje doma pridelane hrane na različnih lokacijah  v občini Prevalje.
 6. Ustanovitev pisarne (svetovalnice), ki bi enkrat tedensko pomagala posameznikom pri črpanju sredstev iz EU ali RS in pomagala pri reševanju birokratskih problemov.
Zdravstvo
 1. Izgradnja dvigal v bloke, kjer živijo upokojenci in starejši občani.
 2. Izboljšanje  zdravstvene oskrbe Prevaljčanov – pridobiti še enega zdravnika družinske medicine.
 3. Dokončanje zdravstvene postaje Prevalje – nadstrešek.
 4. Populariziranje zdravega načina življenja v okviru različnih društev in akcij (dan žil, dan ledvic, koronarni klub, CINDI program, izobraževanje SVIT, DORA, Zora …).
 5. Osveščanje ljudi za samopomoč z organiziranjem raznih predavanj in namestitev defibrilatorja pri šoli in športni dvorani na Prevaljah.
 6. Ohranjanje in skrb za vodne izvire, gozdove in čisti zrak in pogostejše preverjanje čistoče vode, vsebnosti neželenih kovin v zemlji in prašnih delcev v zraku.
Sociala
 1. Povečanje sredstev za brezposelne in socialno ogrožene.
 2. Privabiti  k sodelovanju več prostovoljcev za medgeneracijsko sodelovanje.
 3. Urediti čim več neprofitnih stanovanj za pomoč mladim družinam.
 4. Širjenje mreže najrazličnejše pomoči starejšim in slabotnim osebam.
 5. Povečanje sredstev  organizacijam, ki vseskozi pomagajo socialno ogroženim in izvajajo programe na podlagi prostovoljstva in solidarnosti (Karitas, Rdeči križ, Društvo invalidov, Društvo upokojencev …).
 6. Izvedba humanitarnega koncerta za družine v stiski (enkrat letno).
Šolstvo in predšolska vzgoja
 1. Zagotavljanje sredstev za izvajanje razširjenega programa OŠ.
 2. Financiranje različnih športnih in kulturnih programov v času počitnic.
 3. Zagotavljanje sredstev za obnovo učilnic in nabavo sodobnih učil.
 4. Zamenjava dotrajanih radiatorjev v  OŠ Franja Goloba Prevalje, nova strešna kritina na POŠ Leše.
 5. Uvedba lutkovno-glasbenega abonmaja za osnovnošolske učence in otroke v vrtcu.
 6. Popoldanske (brezplačne) interesne dejavnosti v vrtcu ─  več možnosti tudi za otroke, ki niso vključeni v vrtec.
Mladi
 1. Zagotavljanje čim več različnih zaposlitvenih možnosti, nova delovna mesta, javna dela …). Dogovor preko Gospodarske zbornice Koroške z direktorji posameznih podjetij, da mladim omogočijo prakso in podjetja financirajo realizacijo idej, ki jih imajo mladi.
 2. Subvencije obrestnih mer za stanovanjske kredite za mlade družine.
 3. Ustanovitev mladinskega centra, ki bo deloval kot logistično in funkcionalno središče za mlade na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale mladih, ali bolj aktivno povezovanje z Mladinskim centrom na Ravnah.
 4. Pridobitev ustreznega prostora za mlade, kjer bi se lahko združevali in pripravljali razne glasbene dogodke, delavnice, predavanja, razstave, predstave …).
 5. Več uličnih dogodkov za mlade na namensko urejenih površinah  v občini.
 6. Oživitev Sušnikove fundacije (štipendijski sklad) in ustanovitev poletne šole za glasbenike.